Col·laboracions

La col·laboració econòmica amb la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA pot efectuar-se de múltiples maneres:

  • Els socis numeraris satisfan anualment la quota monetària que els correspon, d’acord amb els Estatuts i amb l’ import fixat per la Junta directiva.
  • Els socis protectors satisfan anualment la quota monetària que els correspon -d’un import superior a la dels socis numeraris-, d’acord amb els Estatuts i amb l’ import fixat per la Junta directiva.
  • Les entitats col·laboradores posen a disposició de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA determinats mitjans econòmics, materials i/o humans de què disposen, per tal d’ajudar l’associació en el desenvolupament de les seues activitats i la consecució dels seus objectius.
  • Les administracions públiques concedeixen anualment o esporàdica subvencions -dineràries o en espècie- per a col·laborar en el sosteniment de l’associació o en la realització de determinades activitats.

El règim fiscal aplicable a les col·laboracions econòmiques -en metàl·lic o en espècie- efectuades a la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA pels socis i per les entitats col·laboradores és el següent:

  • Les persones físiques poden practicar una deducció, en la seua quota íntegra de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, del 25 per cent del valor de la donació.
  • Les persones jurídiques poden practicar una deducció, en la seua quota íntegra de l’Impost sobre Societats, del 35 per cent del valor de la donació.

El valor de les donacions dineràries és l’import satisfet; el valor de les donacions en espècie -béns o drets- és el seu valor comptable en l’entitat donant. Al col·laborador hom li facilita un rebut acreditatiu de la naturalesa i el valor de la seua donació.