Estatuts

Els Estatuts de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA de Miramar van ser elaborats inicialment el 6 de febrer de 1989 per la Junta constituent i inscrits al Registre d'Associacions de València el 31 de juliol de 1989.

L'experiència associativa va conduir l'Assemblea General l'11 de gener de 1992 a efectuar una revisió íntegra dels Estatuts, la qual va donar lloc a una modificació profunda dels mateixos. Els nous Estatuts van ser inscrits al Registre d'Associacions el 12 de febrer de 1992.

L’Assemblea General extraordinària dels socis de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA del 27 de juny de 2003 va aprovar l’adaptació dels Estatuts a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Aquesta adaptació ha estat inscrita al Registre d'Associacions de València, al número 3.960 de la Secció Primera, el 25 de maig de 2011.

Llegir Estatuts de la Societat Unió Musical Milamarina

L'Escola de música i la Banda de música estan regits per un Reglament Intern, aprovat el 23/12/1991