Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan permanent de gestió i representació de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA de Miramar, amb facultats plenes i extenses per a prendre la pràctica totalitat de les decisions que afecten el dia a dia de l’associació.

Els seus càrrecs, elegits democràticament per l’Assemblea General dels socis, tenen una durada de quatre anys i la possibilitat de ser reelegits un nombre indefinit de vegades.

La Junta directiva està composta per un/a President/a, un/a Vicepresident/a, un/a Secretari/ària, un/a Vicesecretari/ària, un/a Tresorer/a i un nombre de Vocals comprés entre quatre i dotze.

Els càrrecs són elegits per meitats cada dos anys, d’acord amb les directrius fixades pels Estatuts.

junta-directiva-milamarina1

President Alfons Romero i Bertó
Vice-presidenta Joaquina Collado Marí
Secretari Joaquim Romero Bertó
Vice-secretària Margaret Mary Barker
Tresorer Antoni Marí i Vivó
Vocals Anna Jordà Bertó
Antonio Francisco Vives Juan
Gracia María Morant Moreno
José Juan Mayor Juan
José María Femenia Perales
Maria Teresa Bertó Torres
Pascual Borràs Sanjaime
Remedios Cots Falquet
Sabrina Requena Capellino