Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan permanent de gestió i representació de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA de Miramar, amb facultats plenes i extenses per a prendre la pràctica totalitat de les decisions que afecten el dia a dia de l’associació.

Els seus càrrecs, elegits democràticament per l’Assemblea General dels socis, tenen una durada de quatre anys i la possibilitat de ser reelegits un nombre indefinit de vegades.

La Junta directiva està composta per un/a President/a, un/a Vicepresident/a, un/a Secretari/ària, un/a Vicesecretari/ària, un/a Tresorer/a i un nombre de Vocals comprés entre quatre i dotze.

Els càrrecs són elegits per meitats cada dos anys, d’acord amb les directrius fixades pels Estatuts.

junta-directiva-milamarina1

President Alfons Romero i Bertó
Vice-presidenta Joaquina Collado Marí
Tresorer Antoni Marí i Vivó
Secretari Joaquim Romero i Bertó
Vicesecretari Xavier Llop i Pérez
Vocals
  • Margaret Mary Baker
  • Maite Bertó Torres
  • Dolors Llopis i Puig
  • Mª Isabel Soler Capellino
  • Mª Lola Frasquet Capellino
  • Blas Torres Marí
  • Xelo Caudeli Torres