Associació

La Unió Musical Milamarina naix el 1988, per iniciativa de l’Ajuntament de Miramar, i amb el propòsit de l’estudi, la promoció i el desenvolupament de la cultura musical en totes les seues modalitats, així com la difusió del coneixement de la música entre els veïns i la formació d’una banda per al poble de Miramar.

La Unió Musical Milamarina es constitueix com a associació sense ànim de lucre, gestionada per una Junta directiva sota la presidència d’en Blai Torres Marí, i ràpidament obté un ampli recolzament social de més de 150 socis.

Gràcies al seu perfil d’entitat volcada a l’interés comú, al suport de les Adminis-tracions Públiques i a les activitats que defineixen la seua trajectòria, la Unió Musical Milamarina obté el 1994 la declaració com a associació d’utilitat pública per part del Ministeri de Justícia i Interior.

Des dels seus inicis, la Unió Musical Milamarina desenvolupa la major part de les seues activitats a distints locals i espais cedits per l’Ajuntament de Miramar, cosa que culmina el 2008 amb la remodelació i habilitació de la Casa de la Cultura com a lloc destinat primordialment a totes les activitats del municipi relacionades amb la músi-ca i les arts escèniques, juntament amb l’Auditori Municipal i els diversos escenaris a l’aire lliure del poble i de la platja.

L’adaptació als nous temps i les noves tecnologies fructifica el 2011 amb l’estrena del nou espai a internet, representat per la pàgina web, el perfil de Facebook, la potenciació del correu electrònic i altres plataformes de comunicació electrònica, els documents compartits al núvol entre els distints usuaris, etc.

L’actual Junta directiva està presidida per n’Alfons Romero i Bertó.