Política de Privadesa

INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DEL QUE ESTABLEIX LA LLEI 34/2002, D’11 DE JULIOL, DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC (d’ací endavant, LSSICE).

En compliment del que estableix l’article 10 de la LSSICE, s’informa de manera expressa, precisa i inequívoca, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

Denominació Social/Raó Social: UNIÓ MUSICAL MILAMARINA
Sector d’activitat principal: ENSENYAMENT MUSICAL
CIF: G46646576
Domicili social: Carrer Sant Andreu, 1, 46711. Miramar (La Safor, València).
Adreça a efectes de notificacions: (la mateixa)
Telèfon: 962 81 86 05
Adreça de correu electrònic: uniomusical.milamarina@gmail.com
Adreça web: https://uniomusicalmilamarina.org/
Dades d’inscripció al registre públic: inscrita al Registre Autonòmic d’Associacions de la Comunitat Valenciana, secció primera, amb número d’inscripció 3.960-V

INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DEL QUE ESTABLEIX LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 1. PRINCIPI D’INFORMACIÓ

En compliment de l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 (d’ara endavant, «RGPD»), i l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, «LOPDGDD»), s’informa de manera exacta i inequívoca que les dades facilitades per vosté a través dels formularis facilitats a la nostra pàgina web seran tractades per la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA, amb la finalitat de mantenir i complir la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i la prestació dels serveis derivats de la mateixa.

Així mateix, en compliment del que estableixen la citada LOPDGDD i la LSSICE, l’informem que les seues dades podran ser utilitzades amb la finalitat d’enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació vigents en cada moment.

D’igual manera, l’informem que les seues dades seran cedides en tots aquells casos en què siga necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, o en els supòsits en què ho autoritze una norma jurídica i, en particular, quan concórrega un dels supòsits següents: a) El tractament o la cessió tinguen per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari, emparat per aquesta norma; b) El tractament o la cessió de les dades siguen necessaris perquè el responsable del tractament complisca un deure que li impose aquesta norma; c) El destinatari del tractament o la cessió siga un proveïdor de serveis, i per a la prestació del servei de què es tracte.

 1. BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT: CONSENTIMENT EXPRÉS

El consentiment per al tractament de les seues dades amb les finalitats descrites en l’apartat anterior s’entendrà prestat a través de la marcació de la casella corresponent disposada a aquest efecte en la nostra pàgina web.

Per tant,els destinataris del tractament seran aquelles persones associades o membres de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA (d’ací endavant, “la UMM”) que hagen donat aquest consentiment.

 1. CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES SOL·LICITADES I TIPUS DE DADES

L’emplenament de tots i cadascun dels camps que apareixen en els formularis disposats a aquest efecte en la nostra pàgina web té caràcter obligatori (en cas contrari, apareixeran marcats amb un asterisc els camps que tinguen caràcter obligatori). La negativa a facilitar les seues dades portaria aparellada la impossibilitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, ja que els mateixos són necessàries per a la prestació de serveis derivada de la mateixa.

Tipus de dades que es poden rebre o tractar:

 • Dades identificatives i de localització: Nom i cognoms, DNI, data de naixement; correu electrònic, adreça postal, telèfon, etc.
 • Pagament i informació financera.
 • Qualsevol altre contingut generat per l’usuari. Es refereix a qualsevol contingut que l’usuari cree i compartisca amb nosaltres (per correu electrònic o qualsevol altre mitjà).
 1. PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES

El destinatari del servei serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, tot actuant la UMM de bona fe com a simple prestador del servei.
En el cas que el destinatari del servei facilite dades falses o de terceres persones sense consentiment d’aquestes, respondrà personalment enfront de la UMM, els afectats o interessats, l’Agència Espanyola de Protecció de Dates i, si escau, les autoritats autonòmiques de protecció de dades, de les responsabilitats derivades d’aquesta circumstància.

La UMM no recull dades de persones menors de catorze anys a través de la seua pàgina web, excepte si són facilitades pels progenitors de dites persones. En cas que una persona menor de catorze anys facilite directament les seues dades a través dels formularis disposats a aquest efecte en la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, es procedirà a la seua destrucció immediata en el mateix moment en què es tinga coneixement de dita circumstància.

Amb la finalitat de donar compliment al que estableix l’article 4 de la LOPDGDD, el destinatari del servei es compromet a comunicar a la UMM els canvis que es produïsquen en les seues dades, de manera que responguen amb veracitat a la seua situació actual en tot moment.

 1. PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES

La UMM es compromet al compliment de la seua obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-les i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garantisquen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estiguen exposades, tant si provenen de l’acció humana o del mitjà físic o natural, desenvolupades en el RGPD, article 32.1.

 1. EXERCICI DE DRETS

En compliment del que estableix el RGPD, articles 15 a 22, el destinatari del servei pot exercitar, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat davant el responsable del fitxer o del tractament, adjuntant còpia del seu DNI.

En qualsevol cas, l’informem que pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)

 1. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

Les seves dades es conservaran mentre siga membre o destinatari dels serveis oferits per la UMM. Una vegada que deixe de ser membre o destinatari d’aquests serveis, les seues dades seran destruïdes, excepte en el cas i durant el temps necessari que s’hagen de mantenir per al compliment d’obligacions legals, o si així ho requereix l’autoritat competent.

 1. ESCLETXES DE SEGURETAT

En cas d’escletxa de seguretat, s’informarà l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i els interessats amb la màxima rapidesa possible, i en tot cas en un termini de 72 hores, llevat que sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constituïsca un risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura que no ho sigui, la informació es facilitarà gradualment sense demora indeguda.

 1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del fitxer i del tractament és la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA, amb adreça a efectes de notificacions en el Carrer de Sant Andreu, 1 – 46711 Miramar (La Safor, València).